معرفی گلریس > استانداردها و گواهینامه ها
شرکت گلریس به منظور بهبود کیفیت محصول نهایی ، بالابردن رضایت مشتریان و مصرف کنندگان اقدام به طراحی و پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان نموده است.
- استاندارد ISO 9001:2008
ایزو 9001 استاندارد مدیریت کیفیت می باشد و راهکارهای اجرایی برای رسیدن به کیفیت مناسب محصولات و رضایت مصرف کننده را ارائه می نماید . مهمترین خواسته این استاندارد، داشتن نگرش فرآیندی به امور سازمان می باشد تا ابزاری باشد که مدیریت بواز مزایای پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 ایجاد اطمینان در مشتریان از لحاظ رعایت استاندارد در تولید محصول، ایجاد کنترل بیشتر بر فرآیند های سازمان، ایجاد بستری مناسب برای بهبود کیفیت، پیشگیری از تولید محصول نا منطبق ، اصلاح خطاها و پیشگیری از وقوع مجدد آنها می باشد.


- استاندارد ISO 14001:2004
استاندارد ایزو 14001 از معتبرترین استانداردها در زمینه مدیریت زیست محیطی می باشد که روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند که طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می نمایاز مزایای پیاده سازی استاندارد ایزو 14001 ساماندهی محیط کار وجلوگیری از آلودگی آن، رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی، پیشگیری از آلودگي محيط زيست در سراسر چرخه حیات محصول، حفظ منابع طبيعي، مديريت پسماندها و اثبات تعهد سازمان به مسئولیت اجتماعی می باشد.


- استاندارد OHSAS 18001 :2007
استانداردOHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است. این استاندارد سازمان را در شناسایی، حذف و یا به حداقل رساندن خطرات مرتبط با بهداشت و ایمنی کارکنان خویش از مزایای پیاده سازی استاندارد OHSAS 18001 ساختاری مناسب برای مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی، ایجاد محیط کاری ایمن‌ و سالم‌تر، کاهش ریسک حوادث و رویدادها می باشد.


- استاندارد ISO/TS 10004:2010
استاندارد ایزو 10004 سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان می باشد. این استاندارد می تواند راهکاری باشد که نارضایتی مشتری را کاهش داده و باعث افزایش رضایت مشتری شود.
از مزایای پیاده سازی ایزو 10004 شناسایی دائمی انتظار مشتریان، جمع آوری واقعی و صحیح داده ها، سیستم علمی تجزیه و تحلیل داده ها، بازخورهای مناسبی برای بهبود و در نهایت اندازه گیری رضایت مشتری می باشد.